CENNÍK

ZOZNAM VÝKONOV A ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB HRADENÝCH PACIENTOM


1.) Ortopedické vyšetrenie pacienta poisťovne bez zmluvného vzťahu

25,- Eur

2.) Vyšetrenie mimo ordinačné hodiny na žiadosť pacienta

30,- Eur

3. ) Lekárska správa na žiadosť pacienta alebo komerčnej poisťovne

15,- Eur

4.) Vystavenie posudku, administratívne úkony na vyžiadanie pacienta

30,- Eur

5.) Odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta

10,- Eur

6.) Manažment pacienta, konzultácia

20,- Eur

7.) Vyžiadaná konzultácia na presný čas (tolerancia 15 min)

20,- Eur

8.) Kineziotaping

15,- Eur

9.) Konzultácia výsledku MRI, CT, RTG, DXA, scintigrafie, lab. výsledkov

5,- Eur

10.) Podanie 1 inj. kolagénovej injekcie GUNA MD

15,- Eur

11.) Vyplnenie návrhu na Kúpeľnú liečbu

10,- Eur

12.) Vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia ZŠ, SŠ, VŠ, jasle a podobne

15,- Eur

13.) Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie

5,- Eur

14.) Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni členského štátu Európskej únie

25,- Eur

15.) Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí, potvrdenie pre potreby cudzineckej polície u osôb, ktoré majú priznaný štatút utečenca alebo sú na území Slovenskej republiky na základe medzištátnych dohôd( Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje )

25,- Eur

16.) Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia (napríklad pri odchode pacienta do iného štátu a podobne)

30,- Eur

Copyright 2019 OrtoTrnava, s.r.o.,web: fg Ateliér